กลุ่มทะเบียน สำนักทดสอบ

Power Point บรรยายและเอกสารใบงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 5 -8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า …

Power Point บรรยายและเอกสารใบงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 5 -8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า …

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า …

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร Read More »

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า …

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร Read More »

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า …

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า …

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย.2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า …

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย.2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร Read More »

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า …

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้า …

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Read More »

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐

         & …

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ Read More »