การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้น ป.1

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

► การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอบปีการศึกษา 2559

ข้อสอบการเขียนกรรมการ

ข้อสอบการเขียนนักเรียน

ข้อสอบการอ่านรู้เรื่องนักเรียน

ข้อสอบการอ่านออกเสียงกรรมการ

ข้อสอบการอ่านออกเสียงนักเรียน

เฉลยการอ่านรู้เรื่องและการเขียน

► การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สอบปีการศึกษา 2560

ข้อสอบการอ่านรู้เรื่องนักเรียน

ข้อสอบการอ่านรู้เรื่องฉบับกรรมการ(เฉลย)

ข้อสอบการอ่านออกเสียงนักเรียน

ข้อสอบการอ่านออกเสียงฉบับกรรมการ(เฉลย)