กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เบอร์โทรติดต่อสำนักงาน 02-2885785