NT

[su_heading]

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

[/su_heading]

เอกสารคู่มือ​การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2562​ (NT)​

1​ คู่มือ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2562​ (NT)​  (สำหรับ ศูนย์สอบ)

2​ คู่มือ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2562​ (NT)​  (สำหรับ สนามสอบ)

——————————–——————————–——————————–——————————–————

การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

[/su_heading]

[su_row]
[su_column size=”1/3″]logo-nt_w
[/su_column]
[su_column size=”2/3″]

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

► ตารางโครงสร้างข้อสอบ การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

► ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (National Test : NT)

► กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

——————————–——————————–——————————–——————————–————

การบริหารจัดการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

► กรอบโครงสร้างประเมินการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint 

► กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

[/su_column]
[/su_row]

[su_heading]

การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

[/su_heading]

[su_row]
[su_column size=”1/3″]logo-nt_w
[/su_column]
[su_column size=”2/3″]

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

PowerPoint ชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
1 เพิ่มเติม/แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในแต่ละโรงเรียน โรงเรียน 12 16 ม.ค. 60 27 ม.ค. 60
2 จัดการข้อมูลห้องสอบในแต่ละโรงเรียน โรงเรียน 12 16 ม.ค. 60 27 ม.ค. 60
3 จัดการข้อมูลสนามสอบ เลือกโรงเรียนที่จะเป็นสนามสอบ เขตพื้นที่ 12 22 ม.ค. 60 2 ก.พ. 60
4 จัดนักเรียนเข้าสนามสอบในแต่ละห้องของแต่ละโรงเรียน เขตพื้นที่ 12 22 ม.ค. 60 2 ก.พ. 60

[/su_column]
[/su_row]