ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน (ชมเชย)

ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน (ชมเชย)