เอกสารเผยแพร่

downloadfied

sran

download son  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557-2561

download sonรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนปีการศึกษา 2561

download son  เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ

download son  เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการคิด

download son  ผลการจัดการศึกษาในรอบ 1 ทศวรรษของ สพฐ.

download son  เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

download son  เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน

download son  เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย

download son  โครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ online (SAR online)

download son  การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองวุฒิ การตรวจสอบวุฒิ

download son  การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน