ประกาศ

downloadfied

kas

แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

download son แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเขยิบเกณฑ์ความรู้ขยายการศึกษาภาคบังคับ

download son การเขยิบเกณฑ์ความรู้ขยายการศึกษาภาคบังคับ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เทียบความรู้

download son

download son

download son

download son

download son

download son

download son

download son

 

เกณฑ์

download son

download son

download son

download son

download son

download son

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เทียบความรู้

download son เรื่อง เทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตร IB (International Baccalaureate)

download son เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ

download son เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

download son ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ

download son ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ

download son ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ

download son ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 )  ล่าสุด

 

การเทียบโอนผลการเรียน

download son ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา

download son คู่มือเอกสารแนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา

download son แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน