ข้อมูลสมาชิกชุมนุม

ข้อมูลสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560

กราฟข้อมูลสมาชิกชุมนุมฯ