คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย