ชุมนุมนักวัดผล

 

image001

ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้ง “ชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย” ขึ้น ในปี พ.ศ. 2556 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในองค์กรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันกำหนดทิศทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษาขององค์กร  ในขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสมาชิกชุมนุมให้ทันสมัยและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และร่วมกันพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสมาชิกให้ทันสมัยและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
  3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตราฐาน และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
  4. เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม

  1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยให้หน่วยงานต่างๆทราบ
  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารชุมนุมฯอย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง
  3. ประชุมสัมมนาสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
  4. พัฒนาศักยภาพสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA และ TIMSS)
  5. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการโดยสมาชิกของชุมนุม

 

 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักทดสอบทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 22880 5783   โทรสาร : 0 22810 6236
E-mail :evaluation.obec@gmail.com