วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นองค์กรวิชาชีพชั้นสูง เป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การให้บริการการทดสอบที่มีมาตรฐาน การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

พันธกิจ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. สนับสนุนส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
  3. ส่งเสริมสนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการประเมินคุณภาพการศึกษา
  4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
  5. ให้บริการเครื่องมือมาตรฐานแก่เขตพื้นที่และสถานศึกษา
  6. สนับสนุนส่งเสริมเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านการจบการศึกษาและให้บริการที่ได้มาตรฐาน
  7. พัฒนาระบบเทียบวุฒิการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
  8. ส่งเสริมสนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับนานาชาติ (PISA)