แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน

Download “แนวทางการให้บริการ คำชี้แจง และแบบสำรวจข้อมูล” Q12562.zip – Downloaded 4751 times – 2 MB

          ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษาทุกเขต เรื่องแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พร้อมแนบข้อมูลการแบ่งขนาดของโรงเรียนเป็น 5 ขนาดคือ 1. เล็กพิเศษ  2. เล็ก  3. กลาง  4. ใหญ่  และ 5. ใหญ่พิเศษ ตามเอกสารที่แนบ  
          ซึ่งการแบ่งขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียนตามเอกสารที่แนบไปก่อนหน้านั้น อาจไม่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.  ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งดังนี้

รหัสขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียนแต่ละขนาด
1 แทน เล็กพิเศษ 1 – 300
2 แทน เล็ก 301 – 499
3 แทน กลาง 500 – 1499
4 แทน ใหญ่ 1500 – 2499
5 แทน ใหญ่พิเศษ มากกว่า 2499