วัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

ระเบียบผู้สมัคร

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ