เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

1. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

2. คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑