คู่มือขยายผล คู่มือสัมมนา และ POWERPOINT เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

1. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P1.pdf

2. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P2.pdf

3. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P3.pdf

4. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P4.pdf

5. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P5.pdf

6. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P6.pdf.

 

เล่มคู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯพระราชทาน

      1. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/L1.pdf

2. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/L2.pdf

3. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/L3.pdf

4. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/L4.pdf

 


คู่มือ
การขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินใหม่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา