ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/06/st.pdf

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/06/uu.pdf