แบบสำรวจ ออนไลน์ สภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) online

แบบสำรวจ ออนไลน์ สภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) online

1.ขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบ “แบบสำรวจสภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)”
จำนวน 3 ฉบับ ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

     ฉบับที่ 1 สำหรับบุคลากรระดับนโยบาย/สพฐ.

 

    ฉบับที่ 2 สำหรับบุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศน.วัดผล)

 

 

    ฉบับที่ 3 สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา (ผู้บริหารฯ ครูวิชาการ และ ครูชั้น ป.3)

 

2.แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจสภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถผู้เรียนระดับชาติให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบในทุกระดับ

3.โครงสร้างของแบบสอบถาม มีจำนวน 3 ตอน คือ

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
    ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
    ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยสนับสนุน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

4.ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง

5.การตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่าน โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระบบการทดสอบให้ได้มาตรฐานต่อไป

ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อมูล
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.