Power Point บรรยายและเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Power Point บรรยายและเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Power Point บรรยาย

1.การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.pdf

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ.ppt

3.เอกสารหลักฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.ppt

4.เอกสารหลักฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.pptx

5.ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pptx

6.การชี้แจงและทำความเข้าใจ การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.pdf

7.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐).pdf

8.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐).doc

9.การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ข้อมูลทางการศึกษาและการประกันคุณภาพผู้เรียน โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน.ppt

ใบงานฝึกปฏิบัติ

1.ใบงานฝึกกรอกข้อมูล-1.xlsx

2.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับตรวจ-1.xlsx

แบบฟอร์มสำหรับกรอก

1.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-ป-1.docx

2.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-บ-1.docx

3.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-พ-1.docx

เฉลยแบบฝึกกรอกและฝึกตรวจ

1.เฉลย-แบบทดสอบประถมศึกษา.pdf

2.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมต้น-1.pdf

3.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมปลาย.pdf

4.การกรอกข้อมูล-ปพ.3.pptx

5.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับเฉลย.xlsx

6.เฉลยใบงาน.pptx

7.กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ.pptx

8.คำอธิบายใบงาน.pptx