การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ

(๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ สำหรับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๓ เขตๆ ละ ๑ คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๒ เขต เขตละ ๑ คน รวม ๑๕ คน พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียน จำนวน ๘ โรงๆ ละ ๑ คน ซึ่งเป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนเป็นตัวแทนเพื่ออบรมขยายผลต่อภายในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๓๕ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน ๑๙ คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๕๓ คน

[su_custom_gallery source=”media: 7359,7358,7357,7356,7355,7354,7353,7352,7351,7350,7349,7348,7347,7346,7345,7344,7343,7342,7341,7340,7339,7338,7337,7336,7335,7334,7333,7332,7331,7330″ limit=”98″ link=”lightbox” width=”250″ height=”230″ title=”never”]