โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 
เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

คู่มือการใช้งาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ