รายชื่อสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 ถึง ปีการศึกษา 2559

ปก

คำนำ

สารบัญ

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 3ปี ต่อเนื่อง

แยกตามระดับการศึกษา

รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานเรียงตามลำดับตัวอักษร