การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-based.Assessment).เพื่อเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน PISA ๒๐๑๘

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-based.Assessment).เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การประเมิน PISA ๒๐๑๘
ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร