ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนเกณฑ์และเครื่องมือประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

หนังสือนำส่ง

นักเรียน ปก
นักเรียน คำนำ
นักเรียน สารบัญ
นักเรียน เนื้อหา
นักเรียน ข้อมูลนักเรียน
นักเรียน แบบประเมินนักเรียน

โรงเรียนก่อนประถม ปก
โรงเรียนก่อนประถม คำนำ
โรงเรียนก่อนประถม สารบัญ
โรงเรียนก่อนประถม เนื้อหา
โรงเรียนก่อนประถม ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนก่อนประถม แบบประเมินโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนก่อนประถม แบบสรุปคะแนนการประเมินโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปก
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คำนำ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สารบัญ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนื้อหา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แบบประเมินโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แบบสรุปคะแนนการประเมินโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา