การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองวุฒิ การตรวจสอบวุฒิ

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์

การรับรองวุฒิ การตรวจสอบวุฒิ

                      รับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา จัดเก็บหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา    (ปพ. 3) ระดับการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) เป็นเอกสารที่    สถานศึกษา ทั่วประเทศจัดทำและรายงานมายัง    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดเก็บรักษาเป็นข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ในการให้บริการตรวจสอบวุฒิ  การศึกษา รับรองวุฒิการศึกษาและออกเอกสารการศึกษาแก่หน่วยงาน สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อประโยชน์แก่ผู้จบการศึกษาโดยตรง ตลอดจนให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่สถานศึกษา ในการจัดทำจัดเก็บให้ถูกต้องเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบต่อไป

       1.  ปพ.3 หลักสูตร 44

           ►  รายละเอียดการทักท้วง ปพ. 3 (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544)

           ►  เอกสารอธิบายเพิ่มเติม แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

           ►  ตัวอย่าง แบบพิมพ์ ปพ.3-3 หลักสูตร 44

           ►  ตัวอย่าง แบบพิมพ์ ปพ.3-4 หลักสูตร 44

      2. ปพ.3 หลักสูตร 51

           ►  รายละเอียดการทักท้วง ปพ. 3 (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551)

           ►  เอกสารอธิบายเพิ่มเติม แบบรายงานผู็สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

           ►  ตัวอย่าง แบบพิมพ์ ปพ.3:บ

           ►  ตัวอย่าง แบบพิมพ์ ปพ.3:พ