การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน

การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนและเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา และแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

2. ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) และการเทียบโอนผลการเรียน แก่ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน และติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การเทียบวุฒิการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.การเทียบวุฒิการศึกษา

      1.1 การเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ

            1.1.1  เอกสารประกอบการพิจารณา

                        ►  แบบคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ

                        ►  แบบคำร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา

                        ►  คำร้องขอใบแปลใบเทียบวุฒิการศึกษา

                        ►  หนังสือมอบอำนาจ

            1.1.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เทียบความรู้

                        ►  เทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๑๘

                        ►  เทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๖

                        ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเทียบความรู้  ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๗

                        ►  เทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพพนักงานอนามัย  ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๘

                        ►  เทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตรจากโรงเรียนเตรียมทหาร  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๐

                        ►  เทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตรจากโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๓

                        ►  เทียบความรู้วุฒิการดุริยางค์ตอนปลาย  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๕

                        ►  เทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๓๙

                              จากโรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๑

                        ►  เทียบความรู้วุฒิหลักสูตร 3 ปีของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

                        ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เทียบความรู้   ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒

                        ►  เทียบความรู้วุฒิตามหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2544  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕

                        ►  เทียบความรู้วุฒิตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

     1.2 การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ

             1.2.1  เอกสารประกอบการพิจารณา

                        ►  แบบคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ

                        ►  แบบคำร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา

                        ►  หนังสือมอบอำนาจ

                        ►  แบบกรอกประวัติการศึกษา

             1.2.2   เกณฑ์และประกาศเทียบความรู้ / เทียบวุฒิการศึกษา

                       (1)  ประเทศนิวซีแลนด์

                        ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิจากประเทศนิวซีแลนด์ 

                        ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ (เพิ่มเติมครั้ง 2)

                        ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 3 )

                       (2)  ประเทศอังกฤษ    

                       ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ

                       ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาของประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติม)

        ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

                      (3) International Baccalaureate (IB)

                       ►   เรื่อง เทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตร IB (International Baccalaureate)

                      (4) GED Tests

                      ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Maine

                      ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Mississippi

      ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Washington DC 

                     (5) เทียบวุฒิโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

                      ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

                      ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เพิ่มเติม

       ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

                    (6) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ

                     ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ

                     (7) เอกสารเผยแพร่

                     ►  คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับภาษาไทย)

                     ►  คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

                     ►  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2549

2.การเทียบโอนผลการเรียน

                    ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา

                    ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

                    ►  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 1152/2541 เรื่อง การเทียบชั้นการศึกษาหลักสูตรต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ

                    ►  คู่มือเอกสารแนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา

                    ►  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน