Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Power Point บรรยาย

1.นโยบายปฏิรูประบบการทดสอบและการประกันคุณภาพการศึกษา

2.แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pptx

3.เอกสารหลักฐานการศึกษา-ปรับ-๒๕๕๘.pptx

4.การจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย ดร. มธุรส ประภาจันทร์

5.INTERNATIONAL TESTING: ภาพสะท้อนระบบการศึกษาไทย สู่การปฏิรูปในระดับห้องเรียน

6.เอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบงานทะเบียนวัดผล-SGS.pdf

7.คำถามยอดฮิต รวบรวมโดยทีมงาน School MIS.pdf

8.กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ.pptx

9.การกรอกข้อมูล-ปพ.3-ขอนแก่น-1-1.pptx

10.เฉลยใบงานการตรวจ-new.pptx

ใบงาน

1.แบบฝึกการกรอกข้อมูล.xlsx

2. ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับตรวจ.xlsx

เฉลยใบงาน

1.เฉลยการกรอก-แบบทดสอบประถมศึกษา.docx

2.เฉลยการกรอก-แบบทดสอบมัธยมต้น.docx

3.เฉลยการกรอก-แบบทดสอบมัธยมปลาย.docx

4.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับเฉลย.xlsx

แบบฟอร์มฝึกกรอก

1.แบบฟอร์มการกรอก ระดับประถมศึกษา.docx

2.แบบฟอร์มการกรอก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.docx

3.แบบฟอร์มการกรอก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.docx