ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) #ล่าสุด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

                         กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

                        ประกาศนียบัตร IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C และวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ สอบได้ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C หรือ GCE ‘A’ level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C โดย GCE ‘AS’ สามารถนับรวมกับ GCE ‘A’ level ได้ สอบได้ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา วิชาในระดับ ‘AS’ และ ‘A’ ซ้ำกับระดับอื่นได้ ยกเว้น ระดับ ‘AS’ ไม่ซ้ำกับระดับ ‘A’

ทั้งนี้ สำหรับผู้สอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป

                        ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)