การประชุมประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การประชุมประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับ

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี

S__28934179

DSC00041

DSC00055

DSC00060

DSC00009

DSC00069 DSC00073 DSC00079 DSC00081 DSC00084 DSC00090 DSC00107 DSC00108 DSC00115 DSC00132 DSC00131 DSC00134 DSC00139 DSC00147

DSC00250 DSC00251 DSC00242 DSC00245 DSC00246 DSC00255 DSC00266 DSC00282 DSC00285 DSC00012 DSC00013 0027

0122 0129 0119 0110 0103 0093 0092 0091 0090 0102