ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT’59 ความสามารถด้านภาษา,ความสามารถคำนวณ,ความสามารถด้านเหตุผล

n-nt

download1

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT'59
ความสามารถด้านภาษาและด้านคำนวณ

http://bet.obec.go.th/index/download/nt/LN.pdf
 

m-nt

download1

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT'59

ความสามารถด้านเหตุผล
http://bet.obec.go.th/index/download/nt/R.pdf