การประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

                            ประชาสัมพันธ์

การประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา

วันที่ ๙ – ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๐

                      ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                   เมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับระบบการประเมินตามแนวทางนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมี ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน
             เปิดการประชุมและบรรยายให้กรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา                              ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา       ครูปฐมวัย และผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน ๔๐ คน   

[su_custom_gallery source=”media: 4217,4214,4213,4215,4216″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”300″ height=”300″]