ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) #ล่าสุด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

                                     กระทรวงศึกษาธิการ เห็นเป็นการสมควรแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเทียบวุฒิเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเพิ่มเติม พร้อมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ในช่วงเวลาที่โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา (โดยแสดงเอกสารการรับรองมาตรฐาน) จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

                                      ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 )