การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

    1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษา ให้คำปรึกษา แก่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา

    2. จัดทำใบแทนประกาศนียบัตร หนังสือรับรองความรู้ หนังสือรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและใบแปลประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง
 

                    ►  คำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร

                    ►  คำร้องขอหลักฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ

                    ►  คำร้อง

                    ►  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 54/2546 เรื่อง การออกใบสุทธิและใบรับรองสถานศึกษา

                    ► เอกสารเผยแพร่   การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)