ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Washington DC #ล่าสุด

                                                       ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Washington DC

                ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General Education Development (GED) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมิให้ต้องติดต่อเทียบวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคล จึงเห็นสมควรประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General Education Development (GED) โดยได้รับประกาศนียบัตร High school Equivalency Cerdential ดำเนินการในนามของ Government of the Columbia, The Office of the State Superintendent of Education รัฐ Washington Dc

                ►   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Washington DC