รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

coverA

O-net,NT 2557

************************************************************************************************************************************************************************************

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2558

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

O-net,NT 2558

*************************************************************************************************************************************************************************************

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2559

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

O-net,NT 2559

*************************************************************************************************************************************************************************************

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

O-net,NT 2560

*************************************************************************************************************************************************************************************

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

O-net,NT 2561

*************************************************************************************************************************************************************************************