เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ

Performance-เอกสาร.pdf

PPT1.pptx

PPT2.pptx

PPT3.pptx

PPT4.pptx

PPT5.pptx

PPT6.pptx

ใบกิจกรรม.pdf