เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการคิด

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการประเมินความสามารถด้านการคิด

PPT Thinking1.pptx

PPT Thinking2.pptx

PPT Thinking3.pptx

PPT Thinking4.pptx

PPT Thinking5.pptx

ใบกิจกรรม-Thinking.pdf