วีดีโอการบรรยายการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

กรอบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารอบใหม่
โดย…ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี
[su_youtube url=”https://youtu.be/df2uS8AciHQ”]
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย… รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี
[su_youtube url=”https://youtu.be/Jk49jbMnrZo”]
รูปแบบการประเมินและการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert judgement)
โดย… รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์
[su_youtube url=”https://youtu.be/0P2wzSJXXDk”]
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
โดย… ดร.คมศร วงษ์รักษา
[su_youtube url=”https://youtu.be/J0DaUfi0KmU”]