ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จุดที่ 3

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จุดที่ 3
ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2559  โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

[su_custom_gallery source=”media: 2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426″ limit=”100″ link=”lightbox”]

เอกสาร :