เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Desirable-เอกสาร.pdf

PPT Desirable1.pptx

PPT Desirable2.pptx

PPT Desirable3.pptx

PPT Desirable4.pptx

PPT Desirable5.1.pptx

PPT Desirable5.2.pptx

PPT Desirable6.pptx

ใบกิจกรรม.pdf