เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล

ในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน (Classroom and Diagnostic Assessment)

Classroom-เอกสาร-1.pdf

PPT Classroom1.pptx

PPT Classroom2.pptx

PPT Classroom3.pptx

PPT Classroom4.pptx

PPT Classroom5.pptx

PPT Classroom6.pptx

PPT Classroom7.pptx

ใบงาน.pdf