เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน

Essay-เอกสาร.pdf ใบกิจกรรม.pdf