โครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ online (SAR online)

การพัฒนาโปรแกรม SAR online เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

มีขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ การกำหนดกรอบความคิดการพัฒนาระบบ การจัดทำรายการข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง การออกแบบโครงสร้างโปรแกรม การจัดทำร่างคู่มือการใช้โปรแกรมและการทดสอบโปรแกรม การทดลองใช้โปรแกรมกับกลุ่มเป้าหมายที่นำร่อง การอบรมการใช้โปรแกรมของผู้ใช้ระบบทุกระดับ การติดตามความก้าวหน้าการใช้โปรแกรม และการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการร่วมกัน ระหว่าง สทศ. และสทร. ซึ่งขณะนี้ได้โครงสร้างของโปรแกรม SAR online prototype และร่างรายการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรม SAR online พร้อมร่างคู่มือการใช้โปรแกรมทั้งระดับส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา แต่ยังไม่ได้ทดสอบโปรแกรม ประกอบกับปีงบประมาณ 2559 สพฐ. มีนโยบายที่จะพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ปรับรูปแบบการประเมินไม่เพิ่มภาระให้แก่สถานศึกษา และใช้ระบบ online เข้ามาช่วยบริหารจัดการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว สทศ.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเห็นควรพัฒนาโปรแกรม SAR online ให้แล้วเสร็จ

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

Project

report

Concept