ปฏิบัติการภาคสนามทดลองเครื่องมือ (Tryout) ปีการศึกษา 2559

กลุ่มพัฒนาเครื่องมือ และบริการการทดสอบ สำนักทดสอบทาางการศึกษา สพฐ. ได้ดำเนินการปฏิบัติการภาคสนามทดลองเครื่องมือ (Tryout)   เครื่องมือประเมินการอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพื่อใช้ในการประเมินผู้เรียนในปีการศึกษา 2559 พร้อมการให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีการศึกษา 2558

 

 

[su_custom_gallery source=”media: 1367,1368,1369,1370,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1410,1411,1412,1413,1414,1421,1422,1423,1424″ limit=”39″ link=”lightbox”]