กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สาหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภา …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สาหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2560 Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

  ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื …

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 Read More »

เอกสารการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

เอกสารการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน …

เอกสารการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) Read More »

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2559

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมแกนนำในการยกระดับคุ …

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2559 Read More »

กำหนดการและระเบียบการจัดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2559

กำหนดการและระเบียบการจัดสอบวัดระดับความสามารถ ในการใช้ภ …

กำหนดการและระเบียบการจัดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2559 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภา …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2559 Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความสารถในการในใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวัดระด …

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความสารถในการในใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2559 Read More »

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

      โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษา …

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 Read More »

การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

      PPT การประชุมชี้แจงการทดสอบความสาม …

การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 Read More »

ประกาศรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2559

      ประกาศรับสมัครสอบ ใบสมัครสอบวัดระด …

ประกาศรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2559 Read More »