คลังข้อสอบ (DLIT Assessment)

แบบทดสอบออนไลน์
แบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency)
ทักษะการฟัง
แบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency)
ทักษะการอ่าน
แบบทดสอบวัดความสามารถ
สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบวัดความสามารถ
สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบวัดความสามารถ
สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบวัดความสามารถ
สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบวัดความสามารถ
สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบวัดความสามารถ
สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิทัล การพัฒนาวิชาชีพครู คลังข้อสอบ
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2558