กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว

ดร.ศิวกร รัตติโชตินางสาวกนกรัตน์ บุญมา
นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์นางสาวนัยนา เอี่ยมสุขนางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด
นางสาวญาดา ธรรมนามนางสาวจรรยา ชัยชะนะนางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์
นางสาวนิสาชล โกฮวดนางสาวพิมพกานต์ ว่องประเสริฐนายประชารัฐ พิชัยชม
นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี นางสาวพัทธนันท์ สุดเลิศ นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง