กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว

นางพัทธ์นันท์ พิสุทธิ์ธราพรดร.ศิวกร รัตติโชติ
นางสาวกนกรัตน์ บุญมานายพุทธวัฒน์ ประจันทร์นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด
นางสาวญาดา ธรรมนามนางสาวสัญญรัก ธัญญเจริญนางสาวจรรยา ชัยชะนะ
นางสาวนิสาชล โกฮวดนางสาวพิมพกานต์ ว่องประเสริฐนางสาววิจิตตรา โอปัน
นายประชารัฐ พิชัยชมนายธัญรัตน์ ถิระวรรณธร