กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว

นางพัทธ์นันท์ พิสุทธิ์ธราพรดร.ศิวกร รัตติโชติ
นางสาวกนกรัตน์ บุญมานายพุทธวัฒน์ ประจันทร์นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด
นางสาวญาดา ธรรมนามนางสาวจรรยา ชัยชะนะนางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์
นางสาวนิสาชล โกฮวดนางสาวพิมพกานต์ ว่องประเสริฐนายประชารัฐ พิชัยชม
นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดีนางสาวธัญญลักษณ์ ศิริสุวรรณ์นางสาวพัทธนันท์ สุดเลิศ