กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว

นางพัทธ์นันท์ พิสุทธิ์ธราพรดร.ศิวกร รัตติโชติ
นางสาวกนกรัตน์ บุญมานางสาวดาวจุฬา ชูฤทธิ์นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์
นางศิริมล ยาธะนะนางสาวจินดา เอี่ยมสะอาดนางสาวญาดา ธรรมนาม

นางสาวสัญญรัก ธัญญเจริญนางสาวจรรยา ชัยชะนะนางสาวพรพิมล จันทรวิวัฒน์
นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์นางสาวนิสาชล โกฮวด