กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.มธุรส ประภาจันทร์

ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมีนายประสิทธิ์ ทำกันหานางสาวอนงนาฎ อินกองงาม

นางสาวยลดา โพธิสิงห์นายสท้าน พวกดอนเค็งนางสาวปทิตตา ฉายแสง