กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ

ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวบังอร กมลวัฒนา

นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์นางสาวพิศมัย โถชัยคำนางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์
นายวราวุธ วดีวรวิทย์นายวิทยา บัวภารังษีนายเฉลิมเกียรติ ทองจุนนางสาววัชรินทร์ พันธุ์เภา

นางสาวสุภานิตย์ ชาญนอกนางสาวคัทลียา แลบัวนางสาวเพชรินทร์ โบกคำนางสาวปนิสา เจิมกลาง