กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป

นางณัฐพร พรกุณานายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช (ช่วยราชการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ)

นายมีนา จินารักษ์นายณัฏฐภัทร เฉลยไตรนายศราวุธ แจ่มคล้าย
นายเจริญ ทาเงินนางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง