กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป

นางณัฐพร พรกุณาดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช
(ช่วยราชการที่สถาบันภาษาอังกฤษ)
นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์

นายมีนา จินารักษ์นายณัฏฐภัทร เฉลยไตรนายศราวุธ แจ่มคล้าย
นายเจริญ ทาเงินนางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง