กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางนุดาพักตร์ ลาภเกรียงไกร

นางสาวณัฏรดา บุตรม่วยนางวัลภาพร บุญเฉลียวนางสาวธิปญาดากรณ์ บัวพรมนางนงนุช เพ็งวงษ์

นายภาณุพล สินศุขนางสาวญาดา ธรรมนาม

นางสาวอรพินท์ ดีอินทร์สิบเอกกรวุฒิ เวียงนนท์นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ