กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ

นางสาวณัฏรดา บุตรม่วยนางสาวนุชรีย์ หวานเย็นนางสาวธิปญาดากรณ์ บัวพรม
นายพรเลิศ กายนาคานางสาวกันยามาศ เบี้ยวโกฏินางนงนุช เพ็งวงษ์

นายภาณุพล สินศุข

นางสาวอรพินท์ ดีอินทร์สิบเอกกรวุฒิ เวียงนนท์นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ